Gwen’s Pedicure

Privacy policy

Lidnummer 318587

Gwen`s pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gwen`s pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Gwen`s pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover heeft of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op mijn website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers:
Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Gwen`s pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gwen`s pedicure de volgens persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam:

Meisjesnaam;

Adres;

Postcode en woonplaats;

(Zakelijk) Telefoonnummer;

Gwen`s pedicure zal u ten alle tijden vragen of er foto’s van uw  voeten gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door Gwen`s pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiële administratie voor maximaal 7 jaar.